سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
Sonic32 - Servidor: ShoutCast
Panel de Control: WHMSonic
Limite de Oyentes: 50 Simultaneos
Calidad Máxima: 32 kbps
Espacio AutoDj: No Permitido

Sonic64 - Servidor: ShoutCast
Panel de Control: WHMSonic
Limite de Oyentes: 200 Simultaneos
Calidad Máxima: 64 kbps
Espacio AutoDj: 500MB
AUTODJ AAC+: SI

Sonic128 - Servidor: ShoutCast
Panel de Control: WHMSonic
Limite de Oyentes: 999
Calidad Máxima: 128 kbps
Espacio AutoDj: 2GB
AutoDj AAC+: SI

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.2.109) وارد شده است.